Ogłoszenie o XLVI Sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 09 listopada 2017r. o godz.1600

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XLVI Sesja

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 5.000 zł)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.966 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 6.824 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 10.449 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 1.500 zł)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 20.323 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 1 w Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 2 w Sanoku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 3 w Sanoku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 w Sanoku wchodzącą w skład ZS Nr 5 w Sanoku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym oraz dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Sanoku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 Specjalną w Sanoku wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Sanoku wchodzącą w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Iwonicz – Zdrój wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

29. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego ( dz. nr 58/94 i dz. nr 58/154 obręb Olchowce).

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.

31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.

32. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.

33. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.

34. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

35. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

36. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

37. Interpelacje i zapytania radnych.

38. Wnioski i oświadczenia.

39. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego

Waldemar Och