Ogłoszenie o XLIV Sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO
zawiadamia że w dniu 18 września 2017r. o godz.1600 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XLIV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO
z następującym porządkiem obrad
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 575.087 zł).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 350.000 zł).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 1.557 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 28.880 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2017 rok (kwota 7.000 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2017 – 2028.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och