Informacja Starosty Sanockiego z dnia 26 listopada 2019r.

INFORMACJA

STAROSTY SANOCKIEGO

z dnia 26 listopada 2019r.

w sprawie projektu operatu opisowo -kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Hołuczków, Kreców, Lachawa , Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Wola Krecowska gminy Tyrawa Wołoska

§ 1. Na podstawie art.13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz.U.2019.1461) oraz art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U.2019.725 ze zmianami) Starosta Sanocki informuje, że projekt operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębówHołuczków, Kreców, Lachawa , Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Wola Krecowska gminy Tyrawa Wołoska stał się operatem ewidencji gruntów i budynków obrębówHołuczków, Kreców, Lachawa , Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Wola Krecowska gminy Tyrawa Wołoska

§ 2. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zgównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988