29 listopada 2017, 13:44

Umowa wspierająca Sanocki Szpital podpisana

W dniu dzisiejszym 28 listopada 2017 r. w budynku Szpitala Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku - Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska i dyrektor SPZOZ Sanok Henryk Przybycień podpisali umowę na realizację projektu: „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SPZOZ w Sanoku- ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział również Starosta Sanocki Roman Konieczny, Posłowie na Sejm RP: Pan Piotr Uruski, Pan Piotr Babinetz, Pan Bogdan Rzońca oraz wielu znamienitych gości.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w swoich zamierzeniach opiewa na kwotę 19 919 225,13PLN z czego 9 994 156,23 PLN to dofinasowanie ze środków RPO.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych ludności naszego regionu poprzez rozbudowę i przebudowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji. Będzie się to wiązało z przebudową głównego budynku szpitala dzięki czemu powstanie de facto nowy pawilon diagnostyczno –zabiegowy, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt. Zadanie jest podzielone na trzy etapy realizacyjne, tak aby nie zakłócało to codziennej pracy szpitala, a kończone sukcesywnie aby części inwestycji mogły być wykorzystane jak najszybciej. Kolejno powstaną Centralna Sterylizacja, nowy Blok Operacyjny i Laboratoria.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988