22 stycznia 2020, 12:55

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XVII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Debata nad uchwałą budżetową na 2020 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

b/ odczytanie Uchwały Nr 6/46/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2020

c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego .

d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu

e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020 – 2039.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2020.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988