13 stycznia 2021, 9:54

Inwestycje w powiecie sanockim

Powiat Sanocki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożył kolejne trzy wnioski o wsparcie zaplanowanych przedsięwzięć.

Pierwszy wniosek dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Jagiellońskiej 22 w Sanoku.

W zakresie zadania obejmującego pozostałe 47 proc. kosztów całkowitych zaplanowano ukończenie inwestycji, w tym: roboty wykończeniowe wewnętrzne w części dobudowanej i istniejącej, wykonanie elewacji części dobudowanej, budowę miejsc parkingowych przy ośrodku i zjazdu z drogi publicznej, remont ogrodzenia, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych.

Druga inwestycja, na którą Powiat Sanocki stara się o dofinansowanie, dotyczy projektu: „Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SPZOZ
w Sanoku jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponadpowiatowym)”.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę pomieszczeń budynku głównego szpitala na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, alokację Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego.

Z kolei trzeci wniosek dotyczy rozbudowy obiektu szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o halę sportową.

W ramach planowanej inwestycji (I etap) zostanie wykonana hala sportowa o wymiarach 36 x 18 m z łącznikiem jako rozbudowa istniejącego obiektu II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w całość funkcjonalno-przestrzenną, sportowo-edukacyjną z docelowym zagospodarowaniem przestrzeni wokół szkoły. Rozbudowa będzie miała formę prostą, zbliżoną gabarytami i skalą do części istniejącej, pod względem architektonicznym niekolidującym z estetyką otoczenia. Obiekt hali zaprojektowano jako żelbetowy z dachem wspartym na konstrukcji w postaci stalowej kratownicy, z wykorzystywaniem współczesnych środków wyrazu architektonicznego - fasad szklanych i elementów z aluminium. W ramach tego etapu zaplanowano: sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, roboty rozbiórkowe nieczynnej kotłowni i obecnej salki gimnastycznej, prace ziemne, przebudowę sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w bezpośrednim otoczeniu szkoły, niwelacje i zabezpieczenie skarp, wykonanie odwodnienia oraz fundamentów nowej hali.

W ostatnim czasie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Sanocki otrzymał dwa dofinansowania o łącznej kwocie 8 mln złotych.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988