4 lipca 2017, 15:06

Informacja nt. programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni”, wprowadzonego do realizacji przez Komendę Powiatową Policji w Sanoku

Starostwo Powiatowe w Sanoku, na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Sanoku informuje, iż z dniem 1 maja 2017 r. został wprowadzony do realizacji program profilaktyczny „Cyberbezpieczni”, który będzie kontynuowany do dnia 31 grudnia 2019 r. Adresatami są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmującej się edukacją i wychowaniem. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu, natomiast celem pośrednim jest:

1. wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu;

2. uświadamianie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających
z korzystania z Internetu;

3. przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom rodzajów cyberzagrożeń (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami mogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość);

4. upowszechnienie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;

5. propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie;

6. zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocą społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz mediów.


Do udziału w projekcie KPP w Sanoku zaprasza urzędy z terenu powiatu sanockiego, podległe szkoły oraz inne instytucje pozarządowe, stowarzyszenia i media.