19 czerwca 2019, 13:52

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 26 czerwca 2019r. o godz.1700

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

IX Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2018.

a) debata nad raportem.

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum zaufania.

8. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2018 rok.:

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu Sanockiego.

b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2018.

c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.

d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2018 rok oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok.

e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .

f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.

g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2018 r.

h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2018r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2019-2022 projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 866.659 zł).

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch