Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Cyfrowe Podkarpacie

Numer i nazwa Działania: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Tytuł projektu: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Nr projektu: RPPK.02.01.00-18-0037/16-00

Okres realizacji projektu: 19. 05. 2014 r. – 31. 10. 2019 r.

Wartość projektu: 177 822 406,56 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 151 084 694,35 zł

Beneficjent: Województwo Podkarpackie / Partner projektu Powiat Sanocki (otrzymane dofinansowanie w wysokości 4 243 289,19 zł)

Opis i cel projektu:

Projekt PSIP ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Realizacja Projektu wynika z odpowiedzi na zidentyfikowane problemy w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz z obowiązujących uwarunkowań prawnych wynikających z dyrektywy 2007/2/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) zaimplementowanej na grunt prawa krajowego w 2010 r. (ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej).

Efekty realizacji projektu:

 • wytworzenie na potrzeby projektu PSIP niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego systemu infrastruktury informacji przestrzennej o charakterze regionalnym (wojewódzkim);
 • wytworzenie na potrzeby powiatowych systemów informatycznych niezbędnego oprogramowania aplikacyjnego służącego do zarządzania systemem informacji przestrzennej i udostępniania e-usług;
 • opracowanie i wytworzenie e-usług obejmujących zadania związane z szeroko rozumianą informacją przestrzenną, w tym korzystające z referencyjnych baz danych przestrzennych i tematycznych baz danych znajdujące się w zasobach powiatów i województwa;
 • dostosowanie danych EGiB do schematu aplikacyjnego zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie EGiB oraz wykonanie modernizacji EGiB dla tych jednostek lub obrębów ewidencyjnych, dla których jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500 na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie inicjalnych powiatowych baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • utworzenie cyfrowej ortofotomapy o dużej rozdzielczości dla obszaru całego województwa podkarpackiego;
 • utworzenie tematycznych baz danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia e-usług objętych Projektem;
 • integracja systemów informacji przestrzennej z wytypowanymi systemami
  i aplikacjami dziedzinowymi powiatu i województwa (w tym np. elektronicznymi obiegami dokumentów i oprogramowaniem związanym z obsługą geodezyjną interesantów);
 • integracja regionalnego i powiatowych systemów informacji przestrzennej z systemem ePUAP;
 • integracja powiatowych baz danych z geoportalem krajowym;
 • rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu przez dostawę lub opracowanie odpowiedniego oprogramowania dziedzinowego wraz z tematycznymi bazami danych;
 • rozbudowa systemu informacji przestrzennej powiatu poprzez uzupełnienie wyposażenia w sprzęt techniczny podnoszącego jakość świadczonych usług, w tym m.in. skanery, urządzenia drukujące oraz inne urządzenia niezbędne dla obsługi interesantów i utrzymania w aktualności referencyjnych baz danych przestrzennych;
 • uzupełnienie wyposażenia powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia podnoszące bezpieczeństwo zgromadzonych i udostępnianych danych;
 • zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie przestrzenne w powiatach;
 • zakup lub wytworzenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie dokumentami planistycznymi i ich udostępnianie (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego).
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988